De heilige

Arahat

Hij beschikt over een alles doordringend inzicht (appamana vipassana).

Inhoudsopgave

Zo stabiel als een pilaar in een stadsmuur

Een universele geest

Minstens één van de zes hogere krachten

Geen angst

De waarheid staat altijd op nummer 1

Respect voor een arahat

De vernietiging van de bezoedelingen

Voorbij verdienstelijke en verkeerde daden

Onuitsprekelijk gelukkig

Geen leerling meer

De bevrijding is hetzelfde als die van een Boeddha

Alleen in deze Leer

Niet afhankelijk zijn

Extra aanbevelingen

arahat

'De heilige'.

'De heilige' is een verlicht mens. Hij heeft de hoogste graad van heiligheid verworven. Hij heeft alle tien de banden (saññojana) doorgekapt en is volledig vrij.

Zo stabiel als een pilaar in een stadsmuur

Er is niets meer dat de geest van de arahat nog kan doen wankelen of beven. Dit is omdat hij beschikt over een allesdoordringend inzicht (appamana vipassana). Hierdoor ziet en begrijpt hij de aard van alle fenomenen: vergankelijkheid (aniccata), lijden (dukkha), niet-zelf (anatta) en hij ziet en begrijpt dat alle dingen onderhevig zijn aan verandering (viparinama).

In A08-006 — Lokavipatti Sutta — De wisselvalligheden van het leven, geeft de Boeddha het grote verschil aan tussen de wereldling en de edele discipel.

Hij heeft alle zelfzucht opgegeven, alle hartstochten laten varen. Het is hierdoor waardoor hij tot diep inzicht is gekomen omdat door het opgeven (patinissagga) alle bezoedelingen zijn uit gerukt. Zijn bewustzijn heeft een hoge staat van zuiverheid bereikt; het kleeft nergens meer in de wereld aan vast. Alles wat in zijn bewustzijn komt, stroomt onmiddellijk verder. Zoals een blad dat in een stromende rivier valt en direct wordt afgevoerd. Of zoals een pluisje katoen door een krachtige windvlaag van een handpalm geblazen wordt, zo heeft de arahat met de subtielste vormen van 'ik', 'mij', 'zelf', 'ziel', of wat dan ook, volledig afgerekend. Daarom is hij zo stabiel als een pilaar in een stadsmuur.

Niets in de wereld doet hem wankelen want de arahat heeft het onverstoorbare (aneñja) bereikt. Dit geheel in tegenstelling tot iemand die niet vrij is en nog door de wereld in beslaggenomen wordt.

Een universele geest

Omdat de arahat de drie universele kenmerken (ti lakkhana) door en door begrijpt en dit in de vijf universele groepen van hechten (pañca upadana kkhandha) ziet, beschikt hij over een geest die werkelijk alles begrijpt (sabbapariñña) wat er zich op elk moment voordoet.

Doordat hij alle zelfzucht heeft opgegeven, zijn daarmee alle ideeën van 'ik', 'mijn', 'zelf' etc. verwijderd (attanuditthimuhacca) die voorheen zoveel verdeeldheid zaaide. Zijn geest is tot eenheid (ekaggata) gebracht en is universeel. Er is geen sprake meer van een 'persoonlijke visie' (ditthi) die verdeeldheid veroorzaakt. Hierdoor vinden er geen verstoringen (iñjita) meer plaats binnen de mentale associaties. Dit kun je zien als de overwinning op Mara, de verzoeker. Echter, ook de arahat moet altijd waakzaam blijven, want verzoekingen zijn er altijd. Maar omdat de arahat altijd aandachtig is, elk fenomeen in zowel de externe- als de interne wereld direct ziet en begrijpt, doorziet hij de listen van Mara meteen zodra 'hij' zich voordoet. Mara heeft geen schijn van kans tegen de scherpzinnigheid van de arahat. Zijn voltallige leger van negatieve mentale aspecten ligt hulpeloos verslagen langs de kant van de weg (zie Mara).

Doordat zijn geest universeel is, begrijpt hij de vier Edele Waarheden die eveneens universeel zijn. Hij begrijpt ze door en door en heeft ze volledig gerealiseerd (pativedha). De arahat beschikt over een alles doordringend inzicht (appamana vipassana).

Kort gezegd betekent dit dat hij de oorzaken en gevolgen van alles wat er op elk moment voordoet, meteen en perfect begrijpt, alles op één moment. Hij ziet en begrijpt de verbanden en samenhang van alle fenomenen en gebeurtenissen. Zijn geest lijkt op een scherpe pijl die op één moment door meerdere voorwerpen tegelijkertijd heen schiet en al deze voorwerpen door en door begrijpt, inclusief alle verbanden. Hij ziet op één moment de samenhang en eenheid van alles. Want zijn geest is niet verdeeld maar tot eenheid (ekaggata) gebracht.

Minstens één van de zes hogere krachten

De arahat beschikt minstens over één van de zes hogere krachten (abhiñña) oftewel bovenwereldse kennis, namelijk de kennis dat alle bezoedelingen zijn uitgeblust (asavakkhaya ñana). Hij wordt 'iemand waarvan de hoofdbezoedelingen zijn vernietigd' genoemd (khinasava).

Geen angst

De arahat is wakker en waakzaam en daarom is er geen angst in hem (natthi jagarato bhayam).

De waarheid staat altijd op nummer 1

Voor de arahat staat de waarheid altijd op nummer 1. Daarom zal hij nooit van de waarheid afwijken. Hij is altijd recht door zee, zonder omwegen. Hij gaat altijd recht op zijn doel af, precies zoals het Pad dat hij gevolgd en in zichzelf ontwikkeld heeft. Vanwege dit is hij een en al waarheid. Hij is de belichaming van de waarheid. Hij wordt gehaat door hen die de Dhamma niet zien en geprezen door hen die de Dhamma zien. Ook de Boeddha had deze ervaring.

Respect voor een arahat

Degene die respect toont voor de arahat, toont respect voor het Pad, het realistische Pad dat regelrecht tot absolute waarheid (paramattha sacca) leidt. Vandaar dat het respect voor de arahat 'het hoogste respect' is. Vanwege dit respect wordt het leven op vier manieren verbeterd. Zie abhivadana.

De vernietiging van de bezoedelingen

De staat van de geest van een arahat wordt vaak asavakkhaya genoemd, 'de vernietiging van de bezoedelingen'. De sutta's die sluiten met de verwerkelijking van arahatschap door de luisteraars, eindigen vaak met de woorden: 'En gedurende deze toespraak, werd de geest van die monniken, bevrijd vanwege de onthechting van de bezoedelingen (anupadaya asavehi cittani vimuccimsu ti).'

"(...) en hij verblijft (viharati) onafhankelijk (anissito) en grijpt zich nergens in de wereld aan vast."

D22 — Maha Satipatthana Sutta — De grote toespraak over de vier fundamenten van indachtigheid

Voorbij verdienstelijke en verkeerde daden

De arahat is 'voorbij verdienstelijke en verkeerde daden' (puññapapa pahinassa) omdat hij afgedaan heeft met de minst geringste hartstocht vanwege zijn bovenwerelds juist begrip (lokuttara samma ditthi). Raadpleeg deze links voor meer.

Onuitsprekelijk gelukkig

Omdat de arahat het hoogste pad heeft gerealiseerd (arahatta magga) is er sprake van een bovenwerelds bewustzijn (lokuttara citta). Dat is niet normaal (lokiya) oftewel 'anders dan gewoon'.

Na de verwerving van dat bovenwerelds pad en is er sprake van bovenwerelds juist begrip (lokuttara samma ditthi), en flitst het overeenstemmende bewustzijn ontelbare keren op, waardoor de vrucht (phala) van het verworven pad keer op keer als een diepe zegening wordt ervaren. Als golven trekken die zegeningen door zijn hele wezen. Niet zelden rollen de tranen van geluk over zijn wangen. Zomaar. De arahat is constant onuitsprekelijk gelukkig.

Dit geluk is niet het tijdelijke aangename gevoel dat ontstaat omdat de zintuigen datgene verkrijgen waarnaar verlangt wordt. Het geluk van de arahat is van een heel ander kaliber. De arahat heeft perfecte controle over zijn zintuigen; hij hoeft niet per sé iets te hebben om gelukkig te zijn. Hij is gelukkig, juist doordat hij niets heeft. Want hij heeft zichzelf van al zijn ballast (upadhi) ontdaan en is volkomen vrij van elke vorm van slavernij, in elke richting. Ook in zijn meditatie was hij nooit ergens naar op zoek, en daarom heeft hij het ongeconditioneerde (asankhata) bereikt. Daarom is hij onuitsprekelijk gelukkig.

Geen leerling meer

De arahat is strikt gesproken zowel een edele discipel (ariyasavaka) als een van de 8 edele mensen (ariya puggala) omdat hij het 4e stadium van heiligheid heeft bereikt. Omdat hij het hoogste doel heeft bereikt, is hij geen leerling meer, maar een 'asekha'. Echter, nog wel steeds een edele discipel van de Boeddha.

De bevrijding is hetzelfde als die van een Boeddha

De bevrijding van de geest van de arahat is hetzelfde als die van een Boeddha, maar er is een verschil. De Boeddha is ook een arahat, maar een arahat is niet noodzakelijkerwijs een Boeddha. Het verschil is, dat de Boeddha geen leraar heeft die hem de weg naar arahatschap gewezen heeft, maar hij is een ontdekker van die weg; de arahat, die een edele discipel (ariyasavaka) van de Boeddha is, heeft de verlichting weliswaar op eigen kracht verworven, maar met behulp van de instructies van een Boeddha.

Alleen in deze Leer

Alleen in deze Leer is er een waar verlicht mens. Voor iedereen die de Dhamma ziet, zal dit onmiddellijk begrijpen. En zoals de Boeddha het in D16 zelf zegt:

5.27. "In iedere Dhamma en Discipline (dhamma vinaya) waar het Achtvoudige Pad niet wordt aangetroffen, wordt geen ware asceet (samana) van de eerste, de tweede, de derde of van de vierde graad van heiligheid aangetroffen. Maar zulke van de eerste, de tweede, de derde of van de vierde graad van heiligheid, worden aangetroffen in een Dhamma en Discipline waar het Achtvoudige Pad wordt aangetroffen. Welnu, Subhadda, in deze Dhamma en Discipline wordt het Achtvoudige Pad aangetroffen en hierin worden asceten van de eerste, de tweede, de derde en de vierde graad van heiligheid aangetroffen. Andere religies zijn verstoken van ware asceten. Maar, Subhadda, als de monniken in deze religie het perfecte leven leiden, zal de wereld niet verstoken zijn van arahats."

D16.5.27

Niet afhankelijk zijn

In het boeddhisme is iemand niet een heilige doordat hij wonderen heeft verricht of iets dergelijks. Ook wordt iemand in het boeddhisme nooit als een 'heilige verklaard'. In het boeddhisme is iemand een heilige wanneer hij tot een alles doordringend inzicht is gekomen (appamana vipassana) en de Leer (de vier Edele Waarheden) doordringend begrijpt en het doel (Nibbana) heeft gerealiseerd (pativedha).

De arahat is, net zoals de Boeddha, een gewoon mens. Maar wel een heel bijzonder mens. Maar denk niet dat jij geen arahatschap kunt bereiken. De Boeddha verklaarde dat iedereen het potentieel in zich heeft om verlichting te bereiken. Na dit zelf gerealiseerd te hebben, heeft hij 45 jaren lang de mensen aangespoord hetzelfde te doen. Wat hij voor al die mensen heeft gedaan, heeft hij ook voor jou gedaan.

Dankzij de instructies van de Leraar hebben vele mensen, vrouwen en mannen, dit doel bereikt. Maar een essentiële voorwaarde wat onze Leraar, deze Prachtige Mens (Acchariya Manussa) onderwees, is dat je je nergens afhankelijk (anissito) van moet maken. Zelfs niet van zijn eigen Leer. Want het hechten aan kennis werkt beperkend om 'de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn' omdat de kennis dan 'vooropgezet' (sasankharika citta) zou zijn. Zo was de arahat niet gebonden door kennis (ñana bandhu); er was ruimte om alles te onderzoeken en te ontdekken wat er ook maar op zijn pad kwam. Het inzicht van de arahat is daarom zeer zuiver hetgeen zijn bevrijding (vimutti) impliceert.

De Boeddha leert heel nadrukkelijk dat vrijheid niet afhankelijk van iets of van iemand is. Waar afhankelijkheid is, daar kan geen vrijheid bestaan. De Boeddha onderwijst juist dat afhankelijkheid, lijden teweeg brengt hetgeen in de basisformule van het afhankelijk ontstaan (paticcasamuppada) duidelijk uiteengezet is. Of we onszelf afhankelijk (nissito) of onafhankelijk (anissito) maken, gebonden willen zijn aan innerlijke slavernij of vrije wezens willen zijn, hebben wij volledig zelf in de hand. Met de cruciale instructie van onafhankelijkheid heeft de Boeddha de mens boven elke godheid geplaatst. Zie De gelijkenis van het vlot.

Extra aanbevelingen

Document info
RegID 49Lx0J4rBBQiBlU
Bijgewerkt 1 november 2023 20:24:33
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen